องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ หนังสือสั่งการต่างๆ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์
แผนพัฒนาบุคลากร

ส่วนการศึกษา
 

นายสาธิต จิตต์เจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางนภาพร ท่าดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางกนกวรรณ ดวงใจ
นางประยงค์ ดวงใจ
น.ส.จันทร์นภา วังจันทร์

น.ส.สุธาทิพย์ วิถุนัด  

ครู
ครู
ครู
ครู
นางพัชราภรณ์ สมรูป


  

ครูผู้ช่วยพนักงานจ้างน.ส.ณัฐากาญจน์ ราชประเสริฐ

น.ส.ทิพวรรณ โสรเนตร

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสวรส กัลยาโพธิ์  นางทิพย์วิมล มีสิทธิ์ดี


ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กนางสาวณัชวดี พรมมี น.ส.เพ็ญนภา หวังผล


ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก