องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ หนังสือสั่งการต่างๆ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์
แผนพัฒนาบุคลากร

สำนักงานปลัด
 

นายสาธิต จิตต์เจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายสรพัศ บูรณ์เจริญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)นางกชพร บูรณ์เจริญ
นางสิริลักษณ์ ระวังชนม์
นางสาววีริณท์ อินผิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ นางอารี  พลทา
พ.จ.อ.บุญเหลือ  คางคำ
นางสาวอ้อมอรุณ  บัวพรหมมี

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
 

 

พนักงานจ้างนายกฤษดา  ลับโกษา
นายโอภาส  มนต์ทอง
นายวัลลพ  นิสัยกล้า

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานขับรถ
 นางสาวศศิธร  สนิทพันธ์ นายบุญเลี้ยง  โสรเนตร นายประกอบ  ปราสาททอง
พนักงานทั่วไป พนักงานประจำรถน้ำ พนักงานดับเพลิง
   
นางสาวสาริกา  หุ่นทอง    
แม่บ้าน