องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ หนังสือสั่งการต่างๆ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์
แผนพัฒนาบุคลากร

สาส์นจากปลัด อบต.
 

สารจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

                                รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวายเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแจ้งผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานในแต่ละ บทบาท  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหว  การปฏิบัติภารกิจในรอบปีงบประมาณดังกล่าวกระผมพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล   พนักงานจ้างทุกคน  มีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันและนำนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  มาสู่การปฏิบัติจนสามารถแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวตำบลกุดหวายได้ในระดับหนึ่งท้ายนี้  กระผมต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจ  ทุ่มเท  ทั้งกำลังกายและกำลังใจในการทำงานจนประสบผล สำเร็จได้เป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำงานและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนตำบลกุดหวายได้อย่างต่อเนื่องต่อไป  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                              

                                                                                                                        (นายสาธิต   จิตต์เจริญ)
                                                                                                                 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย