องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ หนังสือสั่งการต่างๆ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์
แผนพัฒนาบุคลากร

สาส์นจากนายก อบต.
 
 

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

         สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวตำบลกุดหวาย ตลอดทั้งท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน ผมนายสมปอง พวงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ที่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกุดหวาย ได้ให้ความไว้วางใจเลือกผมเข้ามาเป็นนายก-องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ก็เป็นเวลา 1 ปีงบประมาณที่ผมได้บริหารตำบลกุดหวาย ซึ่งผมก็ได้บริหารงานตามนโยบายที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนได้คลอบคลุมในทุกๆ ด้าน แม้ว่างบประมาณนั้นจะมีเพียงจำกัดก็ตาม นอกจากงบของ อบต. แล้ว ผมก็ยังได้ประสานงบไปยังหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอบจ. ส.ส กรมส่งเสริมหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้โครงการหรืองบประมาณมาพัฒนาตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
           ดังนั้น ใน 1 ปีงบประมาณที่ผมพร้อมคณะได้เข้ามาบริหารตำบลนั้น ผมมุ่งมั่นตั้งใจเพื่องานพัฒนาตามนโยบายที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านอาชีพ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและความมั่นคง ด้านโครงสร้างต่างๆ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตลอดจนผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งผมห่วงใยละเอาใจใส่ตลอดมาและในปีงบประมาณ 2557 นี้   
           ผมขอเอาแผนงานในการพัฒนาตลอดทั้งโครงการต่างๆ และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ว่างไว้มอบแด่พี่น้องประชาชนชาวตำบลกุดหวายทุกๆ ท่านและผมขอสัญญาว่าผมจะขออุทิศการทำงานกับตำบลกุหวายให้สมกับที่ท่านทั้งหลายได้ไว้ว่างใจผมและเลือกผมเข้ามาเป็นนายก อบต กุดหวาย.

                ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งชีวิตผมจะขออุทิศให้ตำบลกุดหวาย ขอบคุณครับ
                                                                                                                   

                                                                                                                                                    (นายสมปอง พวงบุญ)

                                                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย