วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมประปาบ้านโดนตึบ ( ระบบสูบน้ำดี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
13  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก่นเมธี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมโครโฟนไร้สาย ๑ ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงถาวร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ดเครื่องอุปโภค - บริโภคและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง