วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเครื่องเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อขนม ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนตำบลกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะดีย์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรำเดง หมู่ทีี่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง