วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเครื่องแบบสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ( ค่ายกล SPIDER MAN ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บ้่านสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ( ค่ายกล SPIDER MAN ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงถาวร หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ( SPIDER MAN ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหวาย หมุู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
20  ส.ค. 2563
จ้างงานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสนวน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด+ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ ป้ายโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดสุรินทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง