องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

การบริการขั้นพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.     การคมนาคม

         ทางรถยนต์  มีเส้นทางหลวงชนบท โคกสนวน - แก่นเมธี  โดยมีรถโดยสารประจำทางให้บริการ  3  คัน  ให้บริการวันละ  1  เที่ยว  คือ

                        รถโดยสารประจำทาง  สายศีขรภูมิ –  โชคชัย

                        รถโดยสารประจำทาง  สายศีขรภูมิ –  แก่นเมธี

                        รถโดยสารประจำทาง  สายศีขรภูมิ –  ดงถาวร  -  หนองแสง

ตารางที่ 3 แสดงสภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

ประเภทถนน

จำนวน (แห่ง)

ระยะทาง

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

31

4 กิโลเมตร 809 เมตร

2. ถนนลาดยาง

5

27 กิโลเมตร 406 เมตร

3. ถนนลงหินคลุก

18

15 กิโลเมตร 350 เมตร

4. ถนนดิน

24

32 กิโลเมตร 779 เมตร

2.              ระบบโทรคมนาคม

-      ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน                     จำนวน                   1              แห่ง

                        -      โทรศัพท์สาธารณะ                                             จำนวน                   24           แห่ง
3.              การไฟฟ้า
          
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  มีการให้บริการไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            แหล่งน้ำธรรมชาติ

            - อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง                    จำนวน               1          แห่ง

            - อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก                       จำนวน               2         แห่ง

            - ลำห้วย                                        จำนวน                1          แห่ง

            - หนองน้ำ                                      จำนวน                7          แห่ง

            แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

            - ฝาย                                             จำนวน                2         แห่ง

            - บ่อน้ำตื้น                                      จำนวน               24        แห่ง

            - บ่อตอก                                         จำนวน              224      แห่ง

            - บ่อบาดาล                                      จำนวน            43         แห่ง