องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.กุดหวาย


" แหล่งน้ำดี มีเศรษฐกิจยั่งยืน  ฟื้นฟูวัฒนธรรม
นำการศึกษา  พัฒนาสู่อาเซียน"