องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายสาธิต จิตต์เจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางนภาพร ท่าดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางกนกวรรณ ดวงใจ
นางประยงค์ ดวงใจ
น.ส.จันทร์นภา วังจันทร์

น.ส.สุธาทิพย์ วิถุนัด  

ครู
ครู
ครู
ครู
นางพัชราภรณ์ สมรูป


  

ครูผู้ช่วยพนักงานจ้างน.ส.ณัฐากาญจน์ ราชประเสริฐ

น.ส.ทิพวรรณ โสรเนตร

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสวรส กัลยาโพธิ์  นางทิพย์วิมล มีสิทธิ์ดี


ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กน.ส.ณัชวดี พรมมี น.ส.เพ็ญนภา หวังผล


ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก