องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง    ปี

ตารางที่ ๑๐  แสดงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง    ปี  ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

๑.  ด้านเศรษฐกิจ

1.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

1.2  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

1.3  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  เศรษฐกิจพอเพียง

1.4  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

2.1  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.2  การพัฒนาสาธารณสุข

3.  ด้านสังคม

3.1  ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสตรี  คนชรา  เด็ก  เยาวชน  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส

 

 

4.  ด้านการเมืองการบริหาร

3.2  รณรงค์  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.3  ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1  การพัฒนาการเมืองการบริหาร

4.2  การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ

 

5.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

 

6.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.3  ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพบุคลากร

5.1  การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา

5.2  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

5.3  การส่งเสริม  ทำนุ  บำรุงศาสนา

6.1  บำรุงรักษา  และซ่อมแซมถนนดิน

6.2  ก่อสร้าง  บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

6.3  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

6.4  ท่อระบายน้ำ

6.5  ไฟฟ้า