องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

สำนักงานปลัด


นายสาธิต จิตต์เจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายสรพัศ บูรณ์เจริญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสิริลักษณ์  ระวังชนม์
นางกชพร   บูรณ์เจริญ
นางสาววีริณท์ อินผิว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ นางอารี  พลทา
พ.จ.อ.บุญเหลือ  คางคำ
นางสาวอ้อมอรุณ  บัวพรหมมี

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
พนักงานจ้างนายกฤษฏา  ลับโกษา
นายกฤตชัย  มนต์ทอง
นายวัลลพ  นิสัยกล้า

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานขับรถ

 นายสุชาติ  บรรลือทรัพย์
นายบุญเลี้ยง  โสรเนตร นายเชษฐา  ปราสาททอง
ภารโรง พนักงานประจำรถน้ำ พนักงานดับเพลิง

   
นางสาวสาริกา  หุ่นทอง    
แม่บ้าน