องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

สำนักงานปลัด


นายสาธิต จิตต์เจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายสรพัศ บูรณ์เจริญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)นางกชพร บูรณ์เจริญ
นางสิริลักษณ์ ระวังชนม์
นางสาววีริณท์ อินผิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ นางอารี  พลทา
พ.จ.อ.บุญเหลือ  คางคำ
นางสาวอ้อมอรุณ  บัวพรหมมี

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
     
พนักงานจ้างนายกฤษดา  ลับโกษา
นายโอภาส  มนต์ทอง
นายวัลลพ  นิสัยกล้า

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานขับรถ
 นางสาวศศิธร  สนิทพันธ์ นายบุญเลี้ยง  โสรเนตร นายประกอบ  ปราสาททอง
พนักงานทั่วไป พนักงานประจำรถน้ำ พนักงานดับเพลิง

   
นางสาวสาริกา  หุ่นทอง    
แม่บ้าน