องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสาธิต จิตต์เจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)



นายสรพัศ บูรณ์เจริญ
นางจริยา สมุนไพร
 นายธรรมศักดิ์ หอมนวล
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 


 
นายสาธิต จิตต์เจริญ
 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา