องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ หนังสือสั่งการต่างๆ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์
แผนพัฒนาบุคลากร

สมาชิกสภา อบต.
 


นายสมบัติ คำงาม
ประธานสภา

 
นายพิทยา บัวสอน นายสาธิต จิตต์เจริญ
รองประธานสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขาสภา 
นายเหลือ คำงาม นายสุพรรณ พรหมมาศ นางสมหมาย มุ่งงาม  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 

 
 

นายสมบูรณ์ จึงเจริญ 
นายสมหมาย  ศรีอ่อน
 นายเหรียญ  ทองพิภพ นางสุพรรณ  มหาสนิท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


 

 
 นางสนุก  นนทวงค์   นายประกอบ  บุตรงาม    นายจักรภัทร พลทา นางบัวลอย  บุญภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

 
 
 

 
นายเปลี่ยน สุขเหลือ  นายมิด  ระยับศรี นายพิทยา บัวสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 


 
นายสุทิน ประดาสุข นายจักรกฤษ เก่งกล้า นางสังเวียน ชื่นชม นายสุรศักดิ์ ยาหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

 
 

 

  นางสี วุฒิยา นางมาลี พรหมงาม นายสมบัติ คำงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12    
 

 
 
นายเสถียร ศรีหวาด นายวิทยา  รัตนวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14