องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ หนังสือสั่งการต่างๆ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์
แผนพัฒนาบุคลากร

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.     การคมนาคม

         ทางรถยนต์  มีเส้นทางหลวงชนบท โคกสนวน - แก่นเมธี  โดยมีรถโดยสารประจำทางให้บริการ  3  คัน  ให้บริการวันละ  1  เที่ยว  คือ

                        รถโดยสารประจำทาง  สายศีขรภูมิ –  โชคชัย

                        รถโดยสารประจำทาง  สายศีขรภูมิ –  แก่นเมธี

                        รถโดยสารประจำทาง  สายศีขรภูมิ –  ดงถาวร  -  หนองแสง

ตารางที่ 3 แสดงสภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

ประเภทถนน

จำนวน (แห่ง)

ระยะทาง

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

31

4 กิโลเมตร 809 เมตร

2. ถนนลาดยาง

5

27 กิโลเมตร 406 เมตร

3. ถนนลงหินคลุก

18

15 กิโลเมตร 350 เมตร

4. ถนนดิน

24

32 กิโลเมตร 779 เมตร

2.              ระบบโทรคมนาคม

-      ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน                     จำนวน                   1              แห่ง

                        -      โทรศัพท์สาธารณะ                                             จำนวน                   24           แห่ง
3.              การไฟฟ้า
          
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  มีการให้บริการไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            แหล่งน้ำธรรมชาติ

            - อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง                    จำนวน               1          แห่ง

            - อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก                       จำนวน               2         แห่ง

            - ลำห้วย                                        จำนวน                1          แห่ง

            - หนองน้ำ                                      จำนวน                7          แห่ง

            แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

            - ฝาย                                             จำนวน                2         แห่ง

            - บ่อน้ำตื้น                                      จำนวน               24        แห่ง

            - บ่อตอก                                         จำนวน              224      แห่ง

            - บ่อบาดาล                                      จำนวน            43         แห่ง