องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ หนังสือสั่งการต่างๆ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์
แผนพัฒนาบุคลากร

สภาพทางสังคม
 

ด้านสังคม

1.   การศึกษา

     -  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6        

     -  โรงเรียนบ้านแก่นเมธี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     -   โรงเรียนบ้านดงถาวร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

          -   โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมฯ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6

      -    โรงเรียนบ้านโคกสนวน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

      -     โรงเรียนบ้านกุดหวาย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          -     โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

2.   การศาสนา

            ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา  ดังนี้

- วัดใหม่ชัยมงคล  หมู่ 1  บ้านโดนตึบ  ตำบลกุดหวาย  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

- วัดสะดีย์ศรีมงคล  หมู่ 2  บ้านสะดีย์  ตำบลกุดหวาย  อำเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร์

- วัดเทพนิมิตรวราราม  หมู่ 3  บ้านสมบูรณ์  ตำบลกุดหวาย  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

- วัดดงถาวร  หมู่ 5  บ้านดงถาวร  ตำบลกุดหวาย  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

- วัดโบสถ์  หมู่ 6  บ้านแก่นเมธี  ตำบลกุดหวาย  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

- วัดบัวหวาย  หมู่ 8  บ้านหนองบัว  ตำบลกุดหวาย  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

- วัดกระแสร์อุดมฯ  หมู่ 9  บ้านกระแสร์อุดมฯ  ตำบลกุดหวาย  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

- สำนักสงฆ์ใหม่ตานิล  หมู่ 11  บ้านหนองแสง  ตำบลกุดหวาย  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

3. การสาธารณสุข
  ตำบลกุดหวาย  มีสถานีอนามัยประจำตำบล  2  แห่ง  คือ
สถานีอนามัยตำบลกุดหวาย  หมู่ 7  บ้านกุดหวาย  ตำบลกุดหวาย
สถานีอนามัยบ้านโคกสนวน  หมู่ 13  บ้านโคกสนวน  ตำบลกุดหวาย