องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ หนังสือสั่งการต่างๆ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์
แผนพัฒนาบุคลากร

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ด้านเศรษฐกิจ

            1. การพาณิชย์

                        จำแนกธุรกิจต่าง ๆ  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

                                -           ร้านค้าปลีก                                                            จำนวน                   76           ร้าน

                                -               โรงสีข้าวขนาดเล็ก                                               จำนวน                   54           แห่ง

                                -               ร้านซ่อมรถ / เครื่องยนต์                                     จำนวน                   6              แห่ง

                2.  การเกษตร            

                                ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยการปลูกข้าวเป็นหลักโดยเฉลี่ยร้อยละ 90  มีอาชีพทำนา  นอกจากนี้ยังมีพืชไร่อื่น ๆ หลังฤดูเก็บเกี่ยว  เช่น  แตงโม  ข้าวโพด  ถั่วดิน  เป็นต้น

                3.  การบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

                                องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก  มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล  ซึ้งมีรายได้และการบริหารเป็นเอกเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ตารางที่ 4  แสดงรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

 

รายรับ

รับจริง

รับจริง

รับจริง

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

รายได้ภาษีอากร

 

 

 

หมวดภาษีอากร

104,368.43

91,416.25

10,603,640

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต

1,600

158,068.83

1,200

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

252,508

-

162,016

หมวดรายได้อื่นๆ

0

10,122

 -

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

73,300

133,965

126,000

เงินอุดหนุนทั่วไป

6,697,752

14,288,852

14,199,568

ภาษีจัดสรร

9,250,733.84

9,049,897

-

รวมรายรับทั้งสิ้น

16,380,263.23

23,732,321.08

25,092,424