องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ หนังสือสั่งการต่างๆ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์
แผนพัฒนาบุคลากร

สภาพทั่วไป
 

  สภาพทั่วไป

 1. ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
  โดยทางรถยนต์ประมาณ 
500  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศตะวันออก41  กิโลเมตร  มีพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
ทั้งหมด 
17.77  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ทั่วไปของตำบลกุดหวายเป็นที่ดอน  น้ำไม่ท่วมขัง  ในบางพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นส่วนใหญ่  มีแหล่งน้ำใต้ดิน
อยู่ในระดับตื้น  บางพื้นที่อยู่ใต้ห้วยลำพอก  สภาพพื้นที่ทั่วไปเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว  พืช  โดยอาศัยน้ำฝน เป็นหลัก

2.    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                        ทิศเหนือ               ติดต่อกับเขตพื้นที่ตำบลยาง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

                        ทิศตะวันออก        ติดต่อกับเขตพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

                         ทิศใต้                    ติดต่อกับเขตพื้นที่ตำบลตรวจ  อำเภอศรีณรงค์   จังหวัดสุรินทร์

                         ทิศตะวันตก          ติดต่อกับเขตพื้นที่ตำบลระแงง   อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

 

3.ประชากร  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  มีประชากรทั้งหมด  7,973  คน  แยกเป็นชาย  4,060  คน  หญิง  3,913  คน ข้อมูล    เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2554

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

.1  บ้านโดนตึบ

.2  บ้านสะดีย์

.3  บ้านสมบูรณ์

.4  บ้านนานวน

.5  บ้านดงถาวร

.6  บ้านแก่นเมธี

.7  บ้านกุดหวาย

.8  บ้านหนองบัว

.9  บ้านกระแสร์อุดม

.10  บ้านบ่อน้ำคำ

.11  บ้านหนองแสง

.12  บ้านรำเดง

.13  บ้านโคกสนวน

.14  บ้านระกา

387

260

337

184

274

276

284

277

195

210

413

256

368

339

385

252

310

194

246

276

308

268

178

216

389

271

313

307

772

512

647

378

520

552

592

545

373

426

802

527

681

646

รวม

4,060

3,913

7,973

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนประชากรในเขตตำบลกุดหวาย